(048) 360 31 31
Makowiec k. Radomia ul. Radomska 13 26-640 Skaryszew
biuro@spec-bet.pl

Zakup Wibroprasy z formą na płytą 3×1.5/1.0 szt 1

 • Home
 • Zakup Wibroprasy z formą na płytą 3×1.5/1.0 szt 1

Szczegóły ogłoszenia – Link

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-05-20

 1.  Zapytanie ofertowe 1/3.2.2/2022  Pobierz

 2.  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  Pobierz

 3.  Załącznik nr 2 – oświadczenia powiązania  Pobierz

 4.  Załącznik nr 3 – rodo  Pobierz

Powstaje w kontekście projektu

POIR.03.02.02-00-2801/21 – Wdrożenie w przedsiębiorstwie Andrzej Paszkowski Zakład Materiałów Bodowlanych innowacyjnej technologii produkcji

Warunki zmiany umowy

11. Informacje dodatkowe 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert lub do unieważnienie postępowania bez dokonywania wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie, zamknięciu lub unieważnieniu postępowania zostanie upubliczniona na tych samych zasadach co zapytanie ofertowe. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo po zakończeniu postępowania do jego unieważnienia, w przypadkach gdy: o cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; o nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia, o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

c) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

12. Warunki zmiany umowy 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy. 

c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i finansowania w przypadku: o gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego; o wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych; o zdarzeń losowych, wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

d) Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

e) Ponadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej. 

f) Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia. 

13. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Zamawiający może żądać uzupełnienia lub poprawienia m.in. oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.

Zakup Wibroprasa z formą na płytą 3×1.5/1.0 szt 1 – Część 2

Opis

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego w ramach realizowanego projektu pt.: „Wdrożenie w przedsiębiorstwie Andrzej Paszkowski Zakład Materiałów Budowlanych innowacyjnej technologii produkcji”

b) Celem zapytania ofertowego jest zakup wibroprasy wraz formą.

c) KOD CPV: 42641300-4
Pełna nazwa: Obrabiarki do obróbki betonu

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Wibroprasa z formą na płytą 3×1.5/1.0 szt 1
Maszyna do produkcji płyt drogowych trapezowych – wyrób unikalny na rynku – rysunki niezbędne do przygotowania formy zostaną udostępnione Wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty.

Oczekiwane minimalne parametry środka trwałego:
• Pole robocze 3000x2000xH1300
• Waga 13kg
• Wibroprasa ze stołem obrotowym
• Moc urządzenia minimum 30kW
• Minimalna pojemność kosza zasypowego: 1,5m3
• Możliwość sterowania wibratorami ze zmienną prędkością
• Minimalny moment obrotowy: 31.000 Nm
• Maksymalna moc wibracji: min. 78kN
• Czas cyklu produkcyjnego: 3-6 minut
• Sterowanie ręczne za pomocą przycisków wymagających przytrzymywania (za wyjątkiem wibratorów i urządzeń wspomagających)
• Elektromechaniczny panel układu sterowania z obwodami pomocniczymi 24Vac, z łatwym dostępem do czynności konserwacyjnych
• System jazdy maszyny z natychmiastową regulacją prędkości we wszystkich kierunkach
• Hamulec do parkowania zatrzymujący maszynę w miejscu podczas cyklu produkcyjnego
• System spryskiwania środkiem antyadhezyjnym z pompą zębatą bez stosowania zbiorników z podciśnieniem
• Minimalna liczba linii sterowniczych do sterowania formami
• Oświetlenie formy gdy znajduje się na pozycji zasypywania mieszanką betonową
• Maszyna przygotowana do pracy z zasilaniem (24Vac) dla elektromagnesów dla form
• Oczekiwany okres gwarancji 5 lat

UWAGA: Uwzględniając konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ograniczono zakres opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zostanie on uzupełniony i przesłany do każdego potencjalnego Wykonawcy zainteresowanego złożeniem oferty

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę

 • Okres gwarancji
  5
 • Kody CPV
  42641300-4 Obrabiarki do obróbki betonu
 • Miejsca realizacji
  adres
 • Kraj
  Polska
 • Województwo
  mazowieckie
 • Powiat
  radomski
 • Gmina
  Skaryszew
 • Miejscowość
  Makowiec

ANDRZEJ PASZKOWSKI ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie w przedsiębiorstwie Andrzej Paszkowski Zakład Materiałów Budowlanych innowacyjnej technologii produkcji.”

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie zmian w procesie produkcji elementów prefabrykowanych, prowadzących do zwiększenia wydajności produkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 504 375,00PLN

Wykonawcami wyłonionymi na podstawie postępowania są wykonawcy którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów:

CGM SRL

Viale De’Brozzi 87/2

Cena netto 287 825,00 EUR Cena brutto 287 825,00 EUR 

Cena netto 1 346 272,66 zł Cena brutto: 1 346 272,66 zł

Przeliczono wg kursu euro z dnia 27.06.2022 = 4,6774zł

Kategorie

Koszyk

Brak produktów w koszyku.